Search

Fight Schedule updated! Including some not included by Espn or Talksport schedules! #October


7: Conwell v Toussaint


9: Rotunda Rumble #MTKGlobal Inc Maxi Hughes


9: Navarrete v Villa

10: Liam Williams v Robinson


17: Loma v Lopez


17: Ritson v Vazquez

Marshall v Rankin


18: McKinson v Harkin

Harris v Braithwaite


23: Turchi v Grisunins


23: Chocolatito v I.Gonzalez

Estrada v Cuadras

Martinez v Flores


24: Lipinets v Abdukakhorov


30: Munguia v Johnson


31: Gervonta v Santa Cruz

Prograis v Heraldez

Barrios v Karl


31: Inoue v Moloney

Brodnicka v Mayer


31: Usyk v Chisora

Selby v Kambosos Jr

4 views

07375863494 (+44)

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

©2020 by The Pugilist Mag.