Search

What a weekend ahead! 😉💥🔥🥊❤️ #Usyk #Inoue #Gervonta Gassiev Hammer Chisora & More!

30: Munguia v Johnson

30: Esparza v Urbina


31: Gervonta v Santa Cruz

Barrios v Karl

Prograis v Heraldez


31: Inoue v Moloney

Brodnicka v Mayer


31: Usyk v Chisora

Selby v Kambosos Jr

Marshall v Rankin

Timlin v Skelly

McCarthy v Laggoune

Allen v Hammer


31: Gassiev v Seferi

31: Christina Hammer
4 views

07375863494 (+44)

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

©2020 by The Pugilist Mag.